Configuració lingual de vocals, consonants i grups de consonants del catalê. Dades d'ultrasons

Fonetica, fonologia
978-84-490-8520-8
CATALAN
140
280cm
195cm
MATERIALS
13,00 €

El llibre presenta i analitza contorns linguals pertanyents a vocals, consonants i grups de consonants del catalê obtinguts amb la tÅcnica dÕultrasons al Laboratori de FonÅtica de lÕInstitut dÕEstudis Catalans. Tenint en compte les dades dÕultrasons, estudia els mecanismes de coarticulaciù de consonant a vocal i de vocal a consonant en seqŸÅncies vocal-consonant-vocal, i de consonant a consonant en grups de consonants heterosilálêbiques. Els materials articulatoris inclosos en les cent figures del llibre han de ser dÕutilitat en les classes de fonÅtica catalana i de fonÅtica general, aix' com per als investigadors que sÕocupen de la recerca de temes de fonÅtica experimental, fonologia i canvi fonÅtic i fonolÿgic.